CV 52/SGDĐT-GDTH tổ chức hội giao lưu “Vở sạch chữ đẹp và Viết chữ đẹp” cấp tiểu học, năm học 2016 – 2017