CV 189/SGDĐT-CTTT tổ chức truyền thông tư vấn miễn phí về bệnh da liễu