CV 49/SGDĐT-GDTH tổ chức Hội giảng Dạy học theo Mô hình trường học mới, Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục và dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột, năm học 2016-2017