CV 900/SGDĐT-CTTT đẩy mạnh tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh