CV 903/SGDĐT-CTTT tham gia giải thể thao trong trường học năm học 2017