CV 50/SGDĐT-GDTH hướng dẫn tổ chức giao lưu “Làm truyện tranh” cấp tiểu học năm học 2016 - 2017