CV 792/SGDĐT-CTTT triển khai cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III năm học 2016-2017